Scrolls Browse

Title Artist Repository
Sumiyoshi Monogatari unknown Art Institute of Chicago
Summer Mist Along the Lakeshore Zhao Lingrang 趙令穰 Museum of Fine Arts, Boston
Tale of Brief Slumbers, scroll 1 unknown Museum of Fine Arts, Boston
Tale of Brief Slumbers, scroll 2 unknown Museum of Fine Arts, Boston
The Bamboo Stove Tang Yin 唐寅 Art Institute of Chicago
The Classic of Filial Piety Li Gonglin Metropolitan Museum of Art
The Classic of Filial Piety, Colophon Li Gonglin Metropolitan Museum of Art
The Classic of Filial Piety, Copy Li Gonglin Metropolitan Museum of Art
The Demon Queller Zhong Kui Giving His Sister Away in Marriage Yan Geng Metropolitan Museum of Art
The Eight Noble Officials Chen Hong 陳閎 Nelson-Atkins Museum of Art
The Four Accomplishments Kanõ Tsunenobu 狩野常信 Art Institute of Chicago
The Four Accomplishments Wang Ning Art Institute of Chicago
The Kangxi Emperor's Southern Inspection Tour, Scroll Three: Ji'nan to Mount Tai Wang Hui (none)
The Night Revels of Han Xizai Gu Hongzhong 顧閎中 The Palace Museum, Beijing
The Nine Songs of Qu Yuan Zhang Dunli 張敦禮 Museum of Fine Arts, Boston
The Qianlong Emperor's Southern Inspection Tour, Scroll Four: The Confluence of the Huai and Yellow Rivers (Qianlong nanxun, juan si: Huang Huai jiaoliu) Xu Yang Metropolitan Museum of Art
The Qianlong Emperor's Southern Inspection Tour, Scroll Six: Entering Suzhou along the Grand Canal Xu Yang (none)
The Red Cliff Yang Shixian 楊士賢 Museum of Fine Arts, Boston
The Sixteen Luohans Wu Bin (none)
The Thirteen Emperors Yan Liben 閻立本 Museum of Fine Arts, Boston

Pages